Stanovisko Rady pre mediálne služby
k voľbám do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov vo vysielaní 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. 6. 2022, vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. 10. 2022.

V zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. sa voľby budú konať v určený deň, t. j. 29. 10. 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) poskytuje nasledovný výklad právneho rámca pre oblasť vysielania vo vzťahu kprogramovým zložkám, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov v období od 8. 10. 2022 do 29. 10. 2022.

***

Do pôsobnosti Rady v oblasti výkonu štátnej správy podľa ustanovenia § 110 ods. 2 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „zákon o mediálnych službách“) patrí okrem iného „dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona …“.

V zmysle § 20 ods. 4 písm. c) zákona o mediálnych službách je vysielateľ povinný „zabezpečiť, aby programy a iné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitným predpisom.“

Vzmysle § 28 ods. 3 písm. c) zákona o mediálnych službách jeposkytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný „zabezpečiť, aby programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytované v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitným predpisom.“

Podľa § 99 zákona o mediálnych službách: „Vysielanie politickej propagácie alebo oznamu propagujúceho náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ Zákonodarca pod osobitným predpisom v súvislosti s voľbami v Slovenskej republike rozumie zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), ktorý upravuje volebnú kampaň. Úprava podmienok vysielania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy bola zakotvená do § 11a tohto zákona s účinnosťou od 1. 1. 2021.

Zákon o volebnej kampani vo svojom ustanovení § 12 ods. 7 určuje kompetenciu Rady dohliadať na dodržiavanie jeho ustanovení v časti, v ktorej obsahuje osobitnú úpravu vo vzťahu k zákonu o mediálnych službách. Z toho vyplýva, že administratívnoprávnu zodpovednosť za porušenie niektorého z ustanovení zákona o volebnej kampani upravujúcich vysielanie počas volebnej kampane, vyvodzuje Rada.

1

VOLEBNÁ KAMPAŇ

Zákon o volebnej kampani v ustanovení § 2 ods. 1 definuje pojem volebná kampaň ako akúkoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov, smerujúcu k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu, za ktorú sa obvykle platí úhrada. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech týchto subjektov.

Podľa § 2 ods. 2 zákona ovolebnej kampani sa volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb. V zmysle uvedeného sa volebná kampaň pred voľbami do orgánov územnej samosprávy začne dňa 10. 6. 2022 a skončí dňa 26. 10. 2022 vrátane.

Podľa § 2 ods. 3 zákona o volebnej kampani sa činnosť iných subjektov ako politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

VOLEBNÉ MORATÓRIUM

Zákon ovolebnej kampani upravuje jednotne pre voľby do orgánov územnej samosprávy vo viacerých svojich častiach tzv. volebné moratórium.

Vo vzťahu k volebnej kampani:
Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani je volebnú kampaň zakázané viesť 48 hodín predo dňom konania volieb. Volebnú kampaň je teda zakázané viesť odo dňa 27. 10. 2022 (od 0:00 hod.). Posledným dňom na vedenie volebnej kampane je 26. 10. 2022 (do 23:59:59 hod.).

Vo vzťahu k volebnej kampani vo vysielaní:
Podľa § 14 zákona o volebnej kampani je v rozhlasovom vysielaní, televíznom vysielaní a v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zakázané 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, t. j. v období od 27. 10. 2022 (od 0:00 hod.) do 29. 10. 2022 (do 20:00 hod.) zverejňovať informácie o kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech.

Vo vzťahu k zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov a volebných ankiet:
Podľa ustanovenia § 17 zákona o volebnej kampani je zakázané 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, t. j. v období od 27. 10. 2022 (od 0:00 hod.) do 29. 10. 2022 (do 20:00 hod.) zverejňovať výsledky volebných prieskumov a volebných ankiet. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov a volebných ankiet je teda 26. 10. 2022 (do 23:59:59 hod.).

POLITICKÁ PROPAGÁCIA

Podľa § 99 zákona o mediálnych službách je vysielanie politickej propagácie zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je v tomto prípade zákon o volebnej kampani, ktorý v ustanovení § 12 ods. 1 výslovne stanovuje začiatok vysielania politickej propagácie na 21 dní predo dňom konania volieb do orgánov územnej samosprávy a jeho koniec na 48 hodín pred dňom konania volieb.

Z uvedeného vyplýva, že stanoveným obdobím vysielania politickej propagácie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. 10. 2022 od 7:00 do 20:00 hod., je obdobie od 8. 10. 2022 (od 0:00 hod.) do 26. 10. 2022 (do 23:59 hod.).

2

Pojem politická propagácia je definovaný v § 98 ods. 2 zákona o mediálnych službách:

„Politická propagácia je verejné oznámenie určené na
a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena politickej strany alebo člena politického hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech alebo neprospech pri volebnej kampani,
b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.“

Politickou propagáciou môže byť akýkoľvek vysielaný komunikát, ktorý naplní túto definíciu. Pri posudzovaní politickej propagácie teda nebude rozhodujúca forma vysielaných komunikátov, ale ich obsah.1 Zodpovednosť za obsah politickej propagácie nesie jej objednávateľ (§ 12 ods. 2 zákona o volebnej kampani).

Vysielatelia musia zabezpečiť, aby vysielanie politickej propagácie bolo na jeho začiatku a na konci zreteľne označené a oddelené od ostatných programov ainých zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie (§ 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani).

S vyhradením vysielacieho času na politickú propagáciu súvisia aj náklady na politickú propagáciu, ktoré uhrádzajú politické strany, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy a kandidáti podľa § 6 zákona o volebnej kampani (nezávislí kandidáti). Vysielatelia sú podľa ustanovenia § 11a ods. 8 zákona o volebnej kampani povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.

V prípade, ak je politická propagácia vysielaná v inom ako štátnom jazyku, musí byť odvysielaná v súlade s § 5 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Rozhlas a televízia Slovenska, verejnoprávny vysielateľ (ďalej aj len „RTVS“)

Na základe ustanovenia § 11a ods. 1 a 4 zákona o volebnej kampani RTVS môže vyhradiť vysielací čas na politickú propagáciu pred voľbami do orgánov územnej samosprávy. Zákon o volebnej kampani teda neukladá RTVS povinnosť vyhradiť vysielací čas na politickú propagáciu pred voľbami do orgánov územnej samosprávy.

RTVS môže vyhradiť na politickú propagáciu vysielací čas

 • –  pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce,starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, a to v rozsahu v rozhlasovom vysielaní spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času a spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v televíznom vysielaní. Tento rozsah sa vzťahuje na všetky rozhlasové programové služby, resp. televízne programové služby tohto vysielateľa spoločne.
 • –  pre kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva, pričom rozsah vyhradeného vysielacieho času v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní nie je uvedený.V zmysle vyššie uvedeného RTVS nemusí vyhradiť čas na odvysielanie politickej propagácie vôbec. Ak sa však RTVS rozhodne vyhradiť čas na odvysielanie politickej propagácie, rozdelí tento čas najneskôr 14 dní pred začiatkom vysielania politickej propagácie rovnomerne medzi kandidátov tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený (§ 11a ods. 3 zákona o volebnej kampani).

  1 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 8Sž 5/2012 3

page3image31913856

Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie (ďalej aj len „oprávnený vysielateľ“)2

Oprávnenému vysielateľovi zákon o volebnej kampani neukladá povinnosť vyhradiť vysielací čas na politickú propagáciu pred voľbami do orgánov územnej samosprávy. Oprávnený vysielateľ teda môže na politickú propagáciu pred voľbami do orgánov územnej samosprávy vyhradiť vysielací čas

 • –  pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, a to v rozsahu v rozhlasovom vysielaní spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času a spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v televíznom vysielaní. Tento rozsah sa vzťahuje na všetky rozhlasové programové služby, resp. televízne programové služby tohto vysielateľa spoločne.
 • –  pre kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva, pričom rozsah vyhradeného vysielacieho času v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní nie je uvedený.Ak sa však rozhodne vyhradiť čas na odvysielanie politickej propagácie, rozdelí tento čas najneskôr 14 dní pred začiatkom vysielania politickej propagácie rovnomerne medzi kandidátov tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený (§ 11a ods. 3 zákona o volebnej kampani).

  Spoločne pre RTVS a oprávneného vysielateľa platí, že v prípade, že kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti kandiduje súčasne aj do zastupiteľstva, má nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorá mu už bola pridelená ako kandidátovi na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti (§ 11a ods. 4 tretia veta zákona o volebnej kampani).

  Nárok na vysielací čas sa u vysielateľov uplatňuje podľa § 11a ods. 2 zákona o volebnej kampani písomnou objednávkou najneskôr 42 dní predo dňom konania volieb (tzn. najneskôr 17. 9. 2022), inak zaniká. Pokiaľ kandidujúce subjekty prejavia záujem o vysielací čas vyhradený RTVS alebo oprávneným vysielateľom na vysielanie politickej propagácie, a tento by presahoval spolu 20 hodín, sú RTVS alebo oprávnený vysielateľ povinní rozdeliť vyhradený čas na vysielanie politickej propagácie medzi jednotlivé kandidujúce subjekty pomerne, podľa uplatnených požiadaviek.

  Vysielatelia musia v prípade riadneho a včasného uplatnenia nároku kandidujúcemu subjektu vyhovieť.

  KAMPAŇ VS. PROPAGÁCIA

  Podľa § 12 ods. 4 zákona o volebnej kampani je zakázané vysielať politickú propagáciu v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený na reklamný oznam. Na čas poskytnutý na vysielanie politickej propagácie sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielaného reklamného oznamu podľa § 89 a 90 zákona o mediálnych službách.

page4image31913664

2 Zákon o volebnej kampani používa vo svojich ustanoveniach pojem vysielateľ s licenciou. V súlade s ustanoveniami zákona o mediálnych službách je však zrejmé, že ide o oprávneného vysielateľa.

4

SPRAVODAJSKÉ A PUBLICISTICKÉ PROGRAMY

Za politickú propagáciu sa podľa § 12 ods. 5 zákona o volebnej kampani nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou skladbou.3

Vzmysle uvedeného sa na spravodajské apublicistické programy (teda aj programy aktuálnej publicistiky) nevzťahujú žiadne obmedzenia v prípade, že sa realizujú v súlade s platnou programovou štruktúrou vysielania jednotlivých vysielateľov. Zuvedeného vyplýva, že aj počas volieb sú vysielatelia, ktorí nepodliehajú samoregulačnému mechanizmu zapísanému do evidencie podľa zákona omediálnych službách, regulujúcemu aj oblasť všestrannosti informácií, názorovej plurality a objektívnosti a nestrannosti programov, povinní dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o mediálnych službách, a teda sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické programy aj v tomto období boli vysielané v súlade s kritériami, ktoré na tento druh programu kladie zákon.

DISKUSNÉ PROGRAMY
Zákon o volebnej kampani pojem diskusné programy nedefinuje. Upravuje však postup pri vysielaní

diskusných programov, rozdielne pre RTVS a pre oprávnených vysielateľov.

Obdobím vysielania diskusných programov pre voľby do orgánov územnej samosprávy je v prípade RTVS rovnaké obdobie ako pre vysielanie politickej propagácie. Toto obdobie začína 21 dní predo dňom konania volieb do orgánov územnej samosprávy a končí 48 hodín pred dňom konania volieb (od 8. 10. 2022 do 26. 10. 2022 (do 23:59 hod.).

V prípade oprávneného vysielateľa ide o obdobie rovnaké ako pre vysielanie volebnej kampane. Toto obdobie začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. od 10. 6. 2022 do 26. 10. 2022 (do 23:59 hod.).

Pre diskusné programy nie sú upravené osobitné pravidlá regulácie ich vysielaného obsahu. Keďže však s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o programy aktuálnej publicistiky, bude potrebné dbať nadodržiavanie § 25 písm. b) zákona omediálnych službách, tzn. zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť týchto programov, pričom názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

Rozhlas a televízia Slovenska, verejnoprávny vysielateľ

Podľa § 11a ods. 5 zákona o volebnej kampani môže RTVS vyhradiť okrem času na politickú propagáciu aj vysielací čas na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a čas na diskusné programy v televíznom vysielaní. RTVS rozdelí tento čas rovnomerne medzi kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený (§ 11a ods. 5 zákona o volebnej kampani).

Oprávnený vysielateľ

Oprávnený vysielateľ môže v období, v ktorom je v zmysle zákona o volebnej kampani povolené viesť volebnú kampaň, vysielať okrem politickej propagácie aj diskusné programy s kandidátmi na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva len v prípade, ak ich zaradenie do programovej

3 Zákon o volebnej kampani používa v tomto ustanovení inú terminológiu (služba). V súlade s ustanoveniami zákona o mediálnych službách je však zrejmé, že ide o programovú skladbu programovej služby.

page5image31913088

5

štruktúry na toto obdobie schválila Rada. Oprávnený vysielateľ je povinný predložiť Rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania takéhoto programu jeho projekt, ktorý musí obsahovať aj taký výberu účastníkov diskusií zabezpečujúci, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej skladby.

VOLEBNÉ PRIESKUMY, VOLEBNÉ ANKETY a ZVEREJNENIE ÚDAJOV O OBJEDNÁVATEĽOVI A DODÁVATEĽOVI

Podľa § 17 zákona o volebnej kampani je zverejňovanie volebných prieskumov a volebných ankiet zakázané 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, teda v období od 27. 10. 2022 (od 0:00 hod.) do 29. 10. 2022 (do 20:00 hod.) Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov a volebných ankiet je teda 26. 10. 2022 (do 23:59:59 hod.). Súčasťou tohto ustanovenia zákona o volebnej kampani je aj úprava výkonu prieskumov verejnej mienky v deň konania volieb, tzv. exit pollov, a to iba s voličmi, ktorí už opustili volebnú miestnosť, a to takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu iných voličov. Naďalej však platí zákaz ich zverejňovania.

Okrem dňa konania volieb a obdobia 48 hodín predo dňom konania volieb teda vysielatelia môžu zverejňovať výsledky volebných prieskumov a volebných ankiet. V súlade s § 25 písm. a) zákona omediálnych službách však musia vysielatelia dbať na to, aby najmä volebné prieskumy boli reprodukované nezaujato, pričom musia byť zverejnené všetky dostupné informácie o prieskume (t. j. parametre prieskumu ako identifikácia organizácie, ktorá prieskum vykonala, zadávateľ prieskumu, veľkosť reprezentatívnej vzorky obyvateľstva atď.) a zverejnené musia byť výsledky preferencií všetkých kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti, kandidujúcich vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Prezentovanie predvolebných preferencií len vybraných kandidátov, by nebolo v súlade s právom verejnosti na všestranné a objektívne informácie, ani v súlade s povinnosťou vysielateľov zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby.

Zákon o volebnej kampani v § 15 ustanovuje povinnosť pre každého, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, zabezpečiť, aby okrem iného, predvolebné prieskumy, volebné prieskumy a volebné ankety verejnej mienky obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.

Zverejnené musia byť tieto údaje:
– fyzická osoba: meno, priezvisko a obec trvalého pobytu,
– právnická osoba: názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie.

Z § 2 ods. 1 a 3 zákona o volebnej kampani vyplýva, že volebnú kampaň v súvislosti s voľbami môžu vo všeobecnosti viesť tieto subjekty (ten, kto vedie volebnú kampaň): politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí, kandidáti. Volebná kampaň môže byť vedená v prospech aj neprospech týchto subjektov. Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje. Spôsob, akým by mali byť údaje zverejnené v televíznom a rozhlasovom vysielaní, nie je v zákone o volebnej kampani určený. Z povahy veci vyplýva, že v rozhlasovom vysielaní budú údaje zverejnené slovom, zatiaľ čo v televíznom vysielaní môžu byť zverejnené slovom, obrazom alebo kombináciou týchto spôsobov. Ktorým z týchto spôsobov, počas akého dlhého časového úseku a v ktorom momente v rámci vysielania sa tak má stať, zákon ponecháva na toho, kto vedie volebnú kampaň. Táto povinnosť bude teda v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov splnená, ak tieto údaje budú zverejnené aspoň jedenkrát v rámci vysielania každého predvolebného prieskum, každého volebného prieskumu verejnej mienky, či volebnej ankety, takým spôsobom, aby sa s nimi recipient mohol oboznámiť.

6

Účelom tohto ustanovenia je vytvorenie možnosti pre recipienta získať informáciu o tom, kto je objednávateľom a kto dodávateľom odvysielaných predvolebných prieskumov, volebných prieskumov verejnej mienky a volebných ankiet.

VYSIELANIE INÉHO OBSAHU

Podľa ustanovenia § 11a ods. 7 zákona o volebnej kampani je pre vysielateľov vysielanie iných programov ako spravodajských programov a publicistických programov, realizovaných v súlade s programovou skladbou, diskusných programov a politickej propagácie, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta, zakázané. Uvedený zákaz sa vzťahuje na všetky iné relácie, v ktorých existuje možnosť, že by akýmkoľvek spôsobom mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta.

VYSIELATEĽ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU A POSKYTOVATEĽ AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY

Podľa § 99 zákona omediálnych službách: „Vysielanie politickej propagácie alebo oznamu propagujúceho náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“

Zo znenia § 99 zákona o mediálnych službách zároveň vyplýva, že zákaz vysielania politickej propagácie sa nevzťahuje na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Podľa zákona o mediálnych službách sa medzi oprávnených vysielateľov zaraďuje aj vysielateľ vysielajúci programovú službu výhradne prostredníctvom internetu. Podľa § 19 ods. 3 tohto zákona je vysielanie programovej služby prostredníctvom internetu šírenie programovej služby výhradne prostredníctvom internetu (webcasting). Nejde teda o „on-line“ vysielanie programovej služby, ktorá je v totožnej forme vysielaná aj iným spôsobom ako prostredníctvom internetu.

Podľa § 20 ods. 4 písm. c) a § 28 ods. 3 písm. c) zákona o mediálnych službách sú vysielatelia (aj prostredníctvom internetu) a poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie povinní zabezpečiť, aby ich programy v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi. Zákon o volebnej kampani je osobitným predpisom, ktorý upravuje podmienky vysielania, okrem iného, politickej propagácie, diskusných programov, počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy v § 11a a § 12, a to výhradne vo vzťahu k RTVS a oprávneným vysielateľom. Zároveň v § 12 ods. 6 výslovne stanovuje, že na vysielanie (výhradne) prostredníctvom internetu sa tieto ustanovenia nevzťahujú.

Osobitný predpis upravuje podmienky vysielania politickej propagácie tak, že znich vylučuje vysielanie (výhradne) prostredníctvom internetu. Zostáva tak platný všeobecný zákaz jej vysielania podľa § 99 zákona o mediálnych službách. Z uvedeného je potom zrejmé, že vysielateľ (výhradne) prostredníctvom internetu nemôže vysielať politickú propagáciu. Platí teda, že vysielatelia (výhradne) prostredníctvom internetu nemôžu vysielať politickú propagáciu (volebné spoty, platenú inzerciu), zverejňovať volebné plagáty, ani prípadne vysielať programy s jednotlivými kandidátmi.

Na rozdiel od vysielateľa (výhradne) prostredníctvom internetu môže poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytovať politickú propagáciu. Osobitný predpis, zákon ovolebnej kampani zároveň upravuje vo vzťahu kposkytovaniu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie len všeobecné pravidlá vedenia volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie teda môžu poskytovať politickú propagáciu (volebné spoty, platenú inzerciu), zverejňovať volebné plagáty, prípadne poskytovať programy s jednotlivými kandidátmi. Zároveň však aj pre týchto poskytovateľov platí povinnosť dodržiavať volebné moratórium (§ 2 ods. 2, §14 a § 17 zákona o volebnej kampani).

*** 7

Na záver je potrebné zdôrazniť, že aj počas obdobia vysielania volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je potrebné zo strany vysielateľov dbať na plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách.

PhDr. Marta Danielová

predsedníčka Rady pre mediálne služby