Aj Fončorda bude mať svoje komunitné centrum. Podobné novozrekonštruované stojí napríklad aj na Robotníckej ulici.